Κοινοτική οδηγία για διαφανείς και προβλέψιμους όρους εργασίας Σάββατο, 29 Ιουνίου 2019 00:53

 

Διαφανείς και προβλέψιμοι όροι εργασίας καθιερώνονται για πρώτη φορά στην Ε.Ε., μέσω της νέας κοινοτικής οδηγίας που υιοθέτησε οριστικά το Συμβούλιο Υπουργών.

Η νέα οδηγία που θα αντικαταστήσει μια γραπτή δήλωση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για το θέμα αυτό, που χρονολογείται από το 1991, αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της αγοράς εργασίας. Εισάγει νέα στοιχειώδη δικαιώματα, καθώς και νέους κανόνες σε ό,τι αφορά τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στους εργαζομένους σχετικά με τις συνθήκες εργασίας τους.

Κύριος στόχος της είναι η αντιμετώπιση των προκλήσεων της αγοράς εργασίας που προκαλούνται από τις δημογραφικές εξελίξεις, την ψηφιοποίηση και τις νέες μορφές απασχόλησης.

Η οδηγία θα εφαρμόζεται σε όλα τα άτομα που εργάζονται περισσότερο από 3 ώρες την εβδομάδα για τέσσερις εβδομάδες (δηλαδή πάνω από 12 ώρες τον μήνα). Ορισμένες ομάδες εργαζομένων μπορούν να εξαιρεθούν από κάποιες διατάξεις, π.χ. δημόσιοι υπάλληλοι, Ένοπλες Δυνάμεις, υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ή υπηρεσίες επιβολής του νόμου.

«Στοιχειώδη δικαιώματα»

Η οδηγία ορίζει περαιτέρω στοιχειώδη δικαιώματα για τους εργαζομένους, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων:

* ανάληψης εργασίας εκ παραλλήλου σε άλλον εργοδότη,

* περιορισμού της δοκιμαστικής περιόδου σε 6 μήνες κατ' ανώτατο όριο, με μεγαλύτερες περιόδους μόνο σε περίπτωση που αυτό είναι προς το συμφέρον του εργαζομένου ή δικαιολογείται από τη φύση της εργασίας,

* να ζητούν, τουλάχιστον έξι μήνες μετά την παροχή υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη, απασχόληση με πιο προβλέψιμους και ασφαλείς όρους εργασίας,

* να λαμβάνουν δωρεάν κατάρτιση, όταν η κατάρτιση απαιτείται από την ενωσιακή ή την εθνική νομοθεσία.
Η οδηγία επιτρέπει στα κράτη-μέλη να εγκρίνουν ή να εφαρμόζουν νομοθεσία ευνοϊκότερη για τους εργαζομένους.

«Ασφάλεια στις σχέσεις»

Η νέα νομοθεσία βασίζεται σε πρόταση της Κομισιόν, που υποβλήθηκε τον Δεκέμβριο του 2017, ενώ τον Φεβρουάριο του 2019 το Συμβούλιο και η Ευρωβουλή κατέληξαν σε συμφωνία μεταξύ τους, στο πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης, ανοίγοντας τον δρόμο για την οριστική έγκριση της οδηγίας.

Αναφορικά με τα επόμενα βήματα, μετά την έγκριση από το Συμβούλιο, που ολοκληρώθηκε το κείμενο της οδηγίας θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. Η οδηγία θα αρχίσει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της, ενώ τα κράτη-μέλη θα έχουν στη διάθεσή τους 3 χρόνια για να λάβουν τα αναγκαία νομοθετικά μέτρα για να συμμορφωθούν με το περιεχόμενό της.

Σύμφωνα με τη Ρουμανική Προεδρία, η παρούσα οδηγία ανταποκρίνεται στην εμφάνιση νέων μορφών εργασίας, θεσπίζει στοιχειώδη δικαιώματα για τους εργαζομένους και, κατά συνέπεια, παρέχει αυξημένη ασφάλεια και προβλεψιμότητα στις σχέσεις μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών, διατηρώντας παράλληλα την προσαρμοστικότητα της αγοράς εργασίας.

Εργοδοτική υποχρέωση ενημέρωσης

Η νέα νομοθεσία απαιτεί από τους εργοδότες να ενημερώνουν τους εργαζομένους, από την πρώτη εργάσιμη ημέρα και το αργότερο την έβδομη ημερολογιακή ημέρα, σχετικά με τις βασικές πτυχές της σχέσης εργασίας, όπως:

* την ταυτότητα των μερών της σχέσης εργασίας, καθώς και τον τόπο και τη φύση της εργασίας,

* το αρχικό βασικό ποσό της αμοιβής και τη διάρκεια της άδειας μετ' αποδοχών,

* τη διάρκεια της συνήθους εργάσιμης ημέρας ή εβδομάδας κατά την οποία ο ρυθμός της εργασίας είναι προβλέψιμος,

* την ταυτότητα του ιδρύματος κοινωνικής ασφάλισης που λαμβάνει εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, εφόσον αυτό αποτελεί ευθύνη του εργοδότη.

Οι εργοδότες θα πρέπει επίσης να ενημερώνουν τους εργαζομένους για τις ώρες και τις ημέρες αναφοράς εντός των οποίων μπορεί να απαιτηθεί να εργαστούν, την ελάχιστη περίοδο προειδοποίησης των εργαζομένων που θα λαμβάνουν πριν από την έναρξη της εργασίας και τον αριθμό των εγγυημένων αμειβόμενων ωρών εργασίας.