Σαρωτικοί έλεγχοι σε συμβολαιογράφους από την ΑΑΔΕ Τετάρτη, 10 Ιουλίου 2019 00:14

Σαρωτικούς ελέγχους σε συμβολαιογράφους, φύλακες μεταγραφών και κτηματολογικά γραφεία δρομολογεί άμεσα η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προκειμένου να εντοπίσει παραβατικές συμπεριφορές κυρίως όσον αφορά τη σύνταξη συμβολαίων με οποιαδήποτε αιτία στα οποία δεν επισυνάπτεται πιστοποιητικό ότι τα ακίνητα έχουν περιληφθεί στη δήλωση ΕΝΦΙΑ και ότι ο συγκεκριμένος φόρος έχει καταβληθεί στο Δημόσιο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα πρόστιμα για τους παραβάτες της ισχύουσας νομοθεσίας θα είναι ιδιαίτερα αυστηρά, καθώς θα κυμαίνονται από 300 έως και 1.000 ευρώ. Με βάση τις διατάξεις του νόμου 4174/2013 («Φορολογικές και άλλες διατάξεις») οι συμβολαιογράφοι, οι φύλακες μεταγραφών και οι προϊστάμενοι των κτηματολογικών γραφείων, που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις που προβλέπονται, υπόκεινται σε πρόστιμο που ορίζεται σε ένα τοις χιλίοις (1‰) επί της αξίας του ακινήτου ή δικαιώματος επ’ αυτού, που περιγράφεται σε συμβολαιογραφικό έγγραφο ή άλλη πράξη, το οποίο πρόστιμο δεν μπορεί να είναι κατώτερο από τριακόσια (300) ευρώ ούτε ανώτερο από χίλια (1.000) ευρώ. Θα πρέπει δε να αναφερθεί ότι σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιμο διπλασιάζεται.

Το «σαφάρι» στα συμβολαιογραφεία κάθε άλλο παρά τυχαίο είναι αφού με βάση το σχέδιο δράσης της ΑΑΔΕ όλος ο ελεγκτικός μηχανισμός πρέπει φέτος να βάλει στο στόχαστρό του και 2.500 υποθέσεις φορολογίας κεφαλαίου που αφορούν σε μη ετήσιες υποχρεώσεις.

Στο πλαίσιο αυτό με νεότερη απόφαση (υπ’ αριθμ. Α.1234/6.7.2019) του διοικητή της ΑΑΔΕ Γ. Πιτσιλή δόθηκαν νεότερες οδηγίες για τη διενέργεια ελέγχου και τη διαπίστωση της ορθής εφαρμογής του άρθρου 54Α του ν. 4174/2013 από τους συμβολαιογράφους ή/και από τους φύλακες μεταγραφών/προϊσταμένους κτηματολογικών γραφείων, για το έτος 2019.

Επισημαίνεται ότι με βάση τις διατάξεις του ανωτέρω νόμου απαγορεύεται κάθε υποσχετική ή εκποιητική δικαιοπραξία με την οποία συστήνονται, μεταβάλλονται, αλλοιώνονται ή μεταβιβάζονται, από οποιαδήποτε αιτία δικαιώματα επί ακινήτου ή παρέχεται δικαίωμα προσημείωσης ή υποθήκης σε αυτό, αν δεν μνημονεύεται και δεν επισυνάπτεται από το συμβολαιογράφο στο συμβόλαιο που συντάσσει, πιστοποιητικό της Φορολογικής Διοίκησης, με το οποίο πιστοποιείται ότι το ίδιο ακίνητο περιλαμβάνεται στη δήλωση Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων, καθώς και ότι ο φορολογούμενος έχει καταβάλει, ή νόμιμα απαλλαγεί από τον ΕΝΦΙΑ για το συγκεκριμένο ακίνητο και έχει καταβάλει τις ληξιπρόθεσμες δόσεις, έχει ρυθμίσει ή έχει νόμιμα απαλλαγεί από τον ΕΝΦΙΑ για τα υπόλοιπα ακίνητα, για τα οποία είναι υπόχρεος για τα πέντε (5) προηγούμενα έτη.

Τα ανωτέρω ισχύουν και για τη σύνταξη περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης επί εκούσιου πλειστηριασμού. Στην περίπτωση αυτή το πιστοποιητικό προσκομίζεται μόνον από τον επισπεύδοντα τον εκούσιο πλειστηριασμό.

Χορήγηση πιστοποιητικού

Το πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ, που αφορά ακίνητο πτωχού, ακίνητο το οποίο ανήκει σε υπό εκκαθάριση νομικό πρόσωπο ή κληρονομιαίο ακίνητο για το οποίο έχει οριστεί εκτελεστής διαθήκης ή εκκαθαριστής κληρονομιάς, χορηγείται, αντίστοιχα, στον, κατά το χρόνο χορήγησης αυτού, σύνδικο της πτώχευσης, στον εκκαθαριστή του νομικού προσώπου, στον εκτελεστή διαθήκης ή στον εκκαθαριστή κληρονομίας, εφόσον το ίδιο ακίνητο περιλαμβάνεται στη δήλωση ΕΝΦΙΑ και εφόσον έχει καταβληθεί φόρος ή νόμιμα έχει απαλλαγεί από αυτόν για τα πέντε (5) προηγούμενα έτη.

Κατά τη σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης αποδοχής κληρονομιάς μνημονεύεται και επισυνάπτεται από το συμβολαιογράφο το πιστοποιητικό για τα πέντε (5) προηγούμενα έτη. Για τα έτη κατά τα οποία υπόχρεος ήταν ο κληρονομούμενος το πιστοποιητικό χορηγείται εφόσον έχει καταβληθεί ο φόρος που αναλογεί στο ποσοστό και στο δικαίωμα επί του ακινήτου που κληρονομείται ή εφόσον ο κληρονομούμενος έχει νόμιμα απαλλαγεί από το φόρο γι’ αυτό.

Με βάση τις εν λόγω διατάξεις ο διοικητής της ΑΑΔΕ ζήτησε από τα Τμήματα ή Γραφεία Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους των Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (ΔΟΥ) να διενεργήσουν φέτος εξονυχιστικούς ελέγχους για να διαπιστωθεί ότι αυτές τηρούνται στο ακέραιο από συμβολαιογράφους ή και τους φύλακες μεταγραφών, καθώς και τους προϊσταμένους των κτηματολογικών γραφείων.

Επισημαίνεται ότι οι προς έλεγχο υποθέσεις θα πρέπει να κατατάσσονται ανά υπηρεσία, κατόπιν εφαρμογής των κριτηρίων ανάλυσης κινδύνων, ενώ στην περίπτωση που διαπιστωθούν παραβάσεις το οφειλόμενο ποσό από τους υπόχρεους θα πρέπει να καταβληθεί εντός τριάντα ημερών από την κοινοποίηση της πράξης επιβολής προστίμου.